رئیس هیات مدیره: علی مشتاقیان

نایب رئیس هیات مدیره: مهدی کمالی پور