رئیس هیئت مدیره: آقای رضا چراغی کوتیانی

نایب رئیس هیئت مدیره: آقای حمزه کریمی

عضو هیئت مدیره: آقای علی جمالی